ANBI en verantwoording

De Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat biedt personen die ons begunstigen belastingvoordelen bij erfenissen, schenkingen en giften. Vanaf 1 januari 2014 zijn ANBI-instellingen verplicht om een aantal gegevens openbaar te publiceren. Op deze pagina hebben wij die op een rij gezet.

Naam van de instelling
Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem

Fiscaal nummer
810476538

Adres
Secretariaat: St. Anthoniusplaats 10, 6511TR Nijmegen

Doelstelling
De belangrijkste doelstellingen van de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem zijn:

 • Het bieden van financiële steun aan gasten van Hospice Bethlehem die daar uit eigen middelen niet in kunnen voorzien.
 • Het bijdragen aan het functioneren en voortbestaan van het hospice in de breedte. De Vrienden financieren voorzieningen die het welzijn en comfort van gasten, medewerkers en vrijwilligers verhogen.
 • Het bevorderen en ondersteunen van de samenwerking tussen Hospice Bethlehem, de stichting VPTZ en mantelzorg(ers).
 • Het behoud van het klooster Huize Bethlehem voor de hospicezorg.
 • De Vrienden realiseren de eerste 3 doelstellingen met donaties, schenkingen, legaten, erfenissen en subsidies en door publiciteit over het werk van Hospice Bethlehem en de ervaringen van gasten.
 • Doelstelling 4 wordt volledige gerealiseerd met huurpenningen. Hiervoor bestaat een zelfstandige financiële administratie om vermenging met de eerste drie doelstellingen uit te sluiten.

In haar beleidsplan fondsenwerving laat de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem zien op welke manier zij haar doelstellingen realiseert. In het plan staat beschreven op welke wijze geld wordt geworven, hoe dit wordt beheerd en waaraan het wordt besteed.

Bestuurssamenstelling

Teddy Vrijmoet, voorzitter
Nardy Welling, secretaris
Joke Rigter, penningmeester
Carel Sweens, vastgoed
Marieke Despinois, communicatie

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van eventueel door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Er worden geen vacatiegelden uitgekeerd.

Verslag over activiteiten en resultaten 2016
In 2016 kwam het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem zesmaal formeel bij elkaar. Daarnaast waren er vele bijeenkomsten in verschillende samenstellingen, vooral rondom TOLL en het project herinrichting hospice. Op de volgende manier hebben wij ons sterk gemaakt voor het realiseren van onze doelstellingen:

 • Circa vijftig gasten (iets meer dan de helft) deden een beroep op onze financiële ondersteuning om het verblijf in Hospice Bethlehem te kunnen betalen. Ondanks dat zorgverzekeraars hiervoor een vergoeding bieden bij de aanvullende pakketten, blijven wij hiermee in een maatschappelijke behoefte voorzien.
 • Op de derde dinsdag van januari organiseerden de Vrienden voor de zesde keer de Bethlehemlezing voor onze zakelijke partners. Theo Camps (bestuursvoorzitter van het internationale organisatieadviesbureau Berenschot en professor aan de Universiteit van Tilburg) gaf met het thema ‘eindigheid’ een lezing die stof tot nadenken gaf.
 • De Vrienden ontvingen in 2016 ruim €55.000 aan inkomsten uit donaties, daarnaast ontvingen de Vrienden ook donaties voor de herinrichting. Het overschot is gereserveerd voor het steunfonds, de financiering van de herinrichting van het hospice (die begin 2018 wordt afgerond) en voor de start van de samenwerking met VPTZ voor ondersteuning van mantelzorgers die een naaste in de laatste levensfase thuis begeleiden.
 • Samen met de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg VPTZ en Kalorama namen de Vrienden het initiatief om tot een nieuwe dienstverlening te komen, onder de naam “ThuisOndersteuning Laatste Levensfase” (TOLL). Zie: www.toll-nijmegen.nl
 • Na de hernieuwde ingebruikname van het hospice in 2015 vroegen de medewerkers en vrijwilligers de Vrienden om een nieuwe inrichting van het hospice mogelijk te maken. Samen met bureau KEK uit Heilig Landstichting is een eigentijds ontwerp gemaakt voor herinrichting van alle ruimtes. Naast de reservering vanuit de stichting hebben de Vrienden voor de realisatie ondersteuning gekregen van Roparun, zeven Nijmeegse hoteliers, gemeente Nijmegen, Nederlandse Provincie van de orde der Dominicanen en enkele private financiers. De herinrichting zal in het voorjaar van 2018 worden afgerond.
 • In 2016 is een start gemaakt met de renovatie van de zogenbaamde Regentenkamer. De Vrienden besteden geen middelen uit het Steunfonds aan deze renovatie, omdat deze geen verband houdt met het welzijn van de gasten van het hospice.
 • In 2016 is een plan gemaakt om tot aanlichting van het fraaie pand Huize Bethlehem te komen. In 2017 wordt het pand zowel aan de Waalzijde als aan de zijde van de Sint Anthoniusplaats aangelicht, zodat passanten ook bij duisternis kunnen genieten van het prachtige pand. De hieraan verbonden kosten worden geheel met externe middelen gefinancierd.
 • Tweemaal per jaar hebben de Vrienden een uitwisselingsmoment met de Cliëntenraad en met de Ambassadeurs van Hospice Bethlehem. Tevens voeren de Vrienden tweemaal per jaar overleg met de bestuurder van Kalorama.

Incidentele en structurele inkomsten
De Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem heeft in 2016 een stabiel financieel jaar gehad. De opbrengsten en kosten waren goed in evenwicht. Er is een batig saldo gerealiseerd van circa €62.000 dat ten gunste komt van het bestemmingsreserve Steunfonds en daarnaast in 2017 voor een bedrag van €20.000 wordt besteed aan de ondersteuning van mantelzorgers (TOLL) en aan de herinrichting van het hospice (circa €35000). Het Steunfonds is in 2015 een driejarige lening aangegaan met het Vastgoedfonds ter grootte van €66.000. Hiervan is in 2016 €30.000 afgelost door het Vastgoedfonds. Zeer gewaardeerd was de overeenkomst met de gemeente Nijmegen die uit coulance een tegemoetkoming verstrekte op de gestegen OZB over de periode 2013 – 2016.

Bekijk de volledige financiële verantwoording over 2016

Bekijk de financiële verantwoording over 2015 

Bekijk de financiële verantwoording over 2014 

Bekijk de financiële verantwoording over 2013

Bekijk de video voor een impressie van Hospice Bethlehem