ANBI en verantwoording

De Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat biedt personen die ons begunstigen belastingvoordelen bij erfenissen, schenkingen en giften. Vanaf 1 januari 2014 zijn ANBI-instellingen verplicht om een aantal gegevens openbaar te publiceren. Op deze pagina hebben wij die op een rij gezet.

Naam van de instelling
Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem

Fiscaal nummer
810476538

Adres
Secretariaat: St. Anthoniusplaats 10, 6511TR Nijmegen

Doelstelling
De belangrijkste doelstellingen van de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem zijn:

  • Het bieden van financiële steun aan gasten van Hospice Bethlehem die daar uit eigen middelen niet in kunnen voorzien.
  • Het bijdragen aan het functioneren en voortbestaan van het hospice in de breedte. De Vrienden financieren voorzieningen die het welzijn en comfort van gasten, medewerkers en vrijwilligers verhogen.
  • Het bevorderen en ondersteunen van de samenwerking tussen Hospice Bethlehem, de stichting VPTZ en mantelzorg(ers).
  • Het behoud van het klooster Huize Bethlehem voor de hospicezorg.
  • De Vrienden realiseren de eerste 3 doelstellingen met donaties, schenkingen, legaten, erfenissen en subsidies en door publiciteit over het werk van Hospice Bethlehem en de ervaringen van gasten.
  • Doelstelling 4 wordt volledige gerealiseerd met huurpenningen. Hiervoor bestaat een zelfstandige financiële administratie om vermenging met de eerste drie doelstellingen uit te sluiten.

In haar beleidsplan fondsenwerving laat de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem zien op welke manier zij haar doelstellingen realiseert. In het plan staat beschreven op welke wijze geld wordt geworven, hoe dit wordt beheerd en waaraan het wordt besteed.

Bestuurssamenstelling

Teddy Vrijmoet, voorzitter
Joke Rigter, penningmeester
Marcel van Oorsouw, vastgoed
Marieke Despinois, communicatie

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van eventueel door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Er worden geen vacatiegelden uitgekeerd.

Verslag over activiteiten en resultaten 2019
In 1999 heeft een aantal particulieren het initiatief genomen tot oprichting van een hospice in Nijmegen, hetgeen heeft geresulteerd in de oprichting van een stichting, onder de naam: Stichting Hospice Nijmegen en Omgeving. Vanaf 2002 huurde deze stichting ten behoeve van de exploitatie van een hospice, het pand Huize Bethlehem en in 2003 ging het hospice officieel open voor gasten.

Na de aanloopfase is besloten de exploitatie van de hospice-zorg onder te brengen bij een externe zorgpartij. Daarbij is destijds de keuze gevallen op Kalorama. Bij het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst heeft Stichting Hospice Nijmegen en Omgeving besloten zich om te vormen tot een steunstichting (Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem). Kalorama nam als gevolg daarvan de huurverplichtingen van het pand Huize Bethlehem over van de Stichting Hospice Nijmegen en Omgeving.

In 2012 werd vervolgens het pand Huize Bethlehem door de eigenaren geschonken aan Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem. Met de verwerving van het pand Huize Bethlehem breidde de stichting haar taken binnen haar doelstellingen uit tot de exploitatie van het pand. Met Kalorama werd een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van het pand ten behoeve van de exploitatie van het hospice.

In 2019 kwam het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem viermaal formeel bij elkaar. Daarnaast waren er bijeenkomsten en overlegmomenten in verschillende samenstellingen onder andere inzake de renovatie van de Ontvangstkamer, de Bethlehemlezing en Thuis Ondersteuning Laatste Levensfase (TOLL).

Op de volgende wijze hebben de Vrienden zich sterk gemaakt voor het realiseren van de doelstellingen:

• Het Hospice heeft ruim 80 gasten ontvangen (2018: ruim 90 gasten), daarvan hebben 39 (2018: 43 gasten) een beroep gedaan op onze financiële ondersteuning om het verblijf in Hospice Bethlehem te kunnen betalen. De bijdrage uit het steunfonds is toegenomen met € 1.639 in vergelijk met 2018.

• De Vrienden hebben voor de negende keer de Bethlehemlezing georganiseerd voor haar zakelijke partners, ditmaal in het Besiendershuis. Prof. dr. Paul van der Velde, hoogleraar Aziatische Religies aan de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit heeft de aanwezigen meegenomen in de wereld van afscheid nemen van het leven in Azië.

• De Vrienden ontvingen in 2019 ruim € 31.000 aan inkomsten van donateurs en ruim € 149.000 uit nalatenschappen. Het overschot is gereserveerd voor het steunfonds (onderdeel van de bestemmingsreserve). Het steunfonds wordt ingezet ter ondersteuning van minder draagkrachtige gasten, zodat deze ook gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het hospice. Daarnaast wordt de bestemmingsreserve ingezet voor initiatieven gerelateerd aan het faciliteren en ontwikkelen van palliatieve zorg in regio Nijmegen. Tevens is er weerstandsvermogen opgebouwd ter dekking van eventuele toekomstige terug betaalverplichtingen uit reeds ontvangen legaten en niet voorziene uitgaven. 2019 laat een forse toename zien in de bestemmingsreserve, zowel ten opzichte van 2018 alsook het budget 2019. Dit is veroorzaakt door het mogen ontvangen van legaten welke niet in de begroting 2019 voorzien waren.

• Samen met de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg VPTZ Rijk van Nijmegen en Kalorama hebben De Vrienden in 2016 het initiatief genomen om tot een nieuwe dienstverlening te komen, zijnde “Thuis Ondersteuning Laatste Levensfase” (TOLL). Zie: www.toll-nijmegen.nl. Dit is financieel mede mogelijk gemaakt door de gemeente Nijmegen. Ook in 2019 zijn voorgenoemde activiteiten voortgezet.

• In 2016 is een start gemaakt met de renovatie van de Ontvangstkamer en in 2019 is dit afgerond. De Vrienden besteden geen middelen uit het Steunfonds aan deze renovatie, aangezien dit project geen direct verband houdt met het welzijn van de gasten van het hospice. De financiering is mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente/Nijmegen/ODRN en de provincie Gelderland en eigen middelen van de Vastgoedrekening.

• Niet alleen betaalde krachten, maar ook een heel team van meer dan honderd vrijwilligers draagt bij aan de zorg voor alle gasten. De vrijwilligers ondersteunen ons ook met de dagelijkse maar ook met projecten zoals Thuis Ondersteuning Laatste Levensfase (TOLL). Wij zijn de vrijwilligers zeer dankbaar voor hun inzet.

• In 2019 is een rapportage van de Veiligheid Regio Gelderland Zuid uitgebracht, naar aanleiding van voortschrijdende inzichten op landelijk niveau, inzake de brandveiligheid van het hospice. De uitvoering van de werkzaamheden zijn gestart in 2019 en begin 2020 afgerond. De uitvoering van de werkzaamheden brachten een verstoring van de rust in het hospice met zich mee alsook moesten tijdelijk kamers buiten gebruik worden gesteld. De kosten waren niet geprognotiseerd in het meerjarig onderhoudsbegroting (MJOB) maar zijn budgettair wel mogelijk vanuit de vastgoedbegroting zij dat het voor 2020 geplande schilderwerk wellicht een jaar moet doorschuiven.

• Overige financiële aangelegenheden:

De Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem heeft 2019 met een batig saldo van ca € 94.115 afgesloten, dit is ruim boven het begrote saldo. Dit komt met name door het mogen ontvangen van enkele legaten die niet in de begroting waren voorzien en waarvoor dan ook geen lasten zijn begroot.

De vrienden hebben in 2019 besloten om met ingang van 2019 jaarlijks € 25.000 beschikbaar te stellen aan de medewerkers en vrijwilligers van het hospice ten behoeve van training en opleiding. Dit voor een periode van vijf jaar en zover de financiële ruimte dit toelaat.

Daarnaast is er een voorziening getroffen voor vervanging van de inventaris.

Verder hebben de vrienden een nevenpaneel voor de slaapwacht geïnstalleerd zodat de veiligheid van de gasten nog beter is gegarandeerd.

Diverse verzoeken en initiatieven van medewerkers, vrijwilligers en gasten zijn vanuit het Steunfonds gefinancierd. Zoals de aankoop van een bladderscan en het opnieuw inrichten van het dakterras voor het welzijn en comfort van de gasten.

Ook dragen De Vrienden structureel financieel bij aan de herdenkingsdiensten die periodiek plaatsvinden voor de nabestaanden van gasten.

Via deze link vindt u de jaarrekening over 2019 van de Vrienden van Hospice Bethlehem

Via deze link vindt u de jaarrekening over 2018 van de Vrienden van Hospice Bethlehem

Overig
Per 31 december heeft Nardy Welling, secretaris na een zittingstermijn van ruim acht jaar, haar functie neergelegd. Wij danken Nardy voor haar jarenlange inzet voor het hospice.

Bekijk de video voor een impressie van Hospice Bethlehem